Que cấy vi sinh 1ul – 10ul dùng trong ứng dụng nuôi cấy vi sinh