Tấm Microplates 96-well dùng trong xét nghiệm elisa, nuôi cấy tế bào

Microplate đã trở thành một công cụ tiêu chuẩn trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu phân tích và xét nghiệm chẩn đoán lâm sàng. Một cách sử dụng rất phổ biến là trong xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzym (kỹ thuật elisa), cơ sở của hầu hết các xét nghiệm chẩn đoán y tế hiện đại ở người và động vật.