Đầu típ micropipet 10ul-200ul-1000ul Biologix

Đối với các ứng dụng yêu cầu cần phải đong và chuyển chất lỏng với thể tích rất nhỏ, thường từ 0.5 – 1000 microlit thì chúng ta cần một thiết bị chuyên dụng là micropipet và các loại đầu tip phù hợp với micropipet để thực hiện.